Verlofregeling

img_9200_26063652761_o

Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties

Als een kind vijf jaar is geworden, is het leerplichtig. Zolang het 5 jaar is, kan het MT 5 uur per week verlof verlenen. Ouders hebben de plicht de school van het verzuim op de hoogte te brengen. Deze 5 uur per week mag niet opgespaard worden. Vanaf de zesde verjaardag moet het kind elke schooldag naar school. Wanneer het kind ziek is, zijn de ouders  verplicht dit op school te melden. Ongeoorloofd verzuim moeten wij melden bij de leerplichtambtenaar.

Vakantieverlof

Vakantie buiten de schoolvakanties kan uitsluitend toegestaan worden aan kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt van de vastgestelde schoolvakanties gebruik te maken. (b.v. agrarische sector, horeca).

Dit verlof

 • mag één keer per jaar verleend worden
 • mag niet langer duren dan 10 dagen
 • mag niet plaats vinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar

Verlof op grond van ‘gewichtige omstandigheden’

Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • een verhuizing van het gezin
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar)
 • overlijden van bloed- of aanverwanten
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten
 • religieuze feestdagen

De volgende situaties zijn geen ‘gewichtige omstandigheden’:

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen  uit het gezin al of nog vrij zijn

img_9080_25857161740_o

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer het kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Dit geldt voor het Suikerfeest (Aid el Fitr/Seker Bayrami), het Offerfeest (Aid el Adha/Kurban Bayrami) en voor Marokkaanse leerlingen en leerkrachten Mouloud (Aid Maoeloed/Led Maoeled).

Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien het kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient dit op school aangevraagd te worden.

Verlofbriefje

Wanneer u hier klikt kunt u het verlofbriefje downloaden. Daarna kunt u het invullen en op school bij de administratie of bij de leerkracht inleveren.

U krijgt het dan, met of zonder toestemming, retour van het MT.

Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar.