Notulen MR vergadering – 27 mei 2015

Aanwezig: Antwan, Danielle, Inger, Tiny, Annet
Afwezig: –
Notulant: Inger

Opening

Mededelingen
Heel veel documenten op het portaal gezet. Deze zijn ter informatie, hoeven niet perse gelezen te worden. Dit zijn veelal documenten die bij de GMR besproken / behandeld zijn.

Inbreng agendapunten
Bij de rondvraag zullen de nieuwe MR vergaderdata voor volgend jaar besproken worden.

Ingekomen stukken
2014-09-25 cao-Onderhandelakkoord
2015-04-07 Bestuursformatie Invitare 2015-2016 Concept
20150413 Financieel jaarverslag Invitare 2014
20150413 Jaarverslag Algemeen Invitare2014
GMR programmering 2015-2016
GMR-A-2015-04-22 concept
GMR-A-2015-05-21 concept
Invitare jaarrekening-verslag 2014 24-4-15
jaaroverzicht_2015-2016_voorstel_bov_definitief_vs_31032014_incl._schrikkeldag
leraar LB – SBO
leraar LC – SBO
Notulen GMR-V-2015-04-22 concept
Vergaderdata GMR en overleg CvB 2015-2016 concept

Notulen vorige vergadering
17-11-2014 Punt 6 actielijst: Daniëlle, Antwan en Inger zullen voor de zomervakantie overleg hebben over de praktische invulling van het medicijnprotocol volgend schooljaar.

25-03-2015 Punt 7 actielijst: Vragen over het ondersteuningsplan en groeidocument van stromenland kunnen de volgende vergadering gesteld worden (2 juli 2015).

25-03-2015 Punt 13 aanvulling: Er is geen overeenstemming over de nieuwe CAO.  De oude CAO blijft nog een jaar gelden. Alleen de uitkering dag van de leraar gaat omhoog.

PO 2507/Stromenland
Nieuwe informatie?

Marten heeft zich ziek gemeld en dit zal waarschijnlijk langere tijd gaan duren. Meerdere personen binnen het ondersteuningsplatform gaan aan het einde van dit schooljaar stoppen. Daarom zullen in de komende periode vacatures ingevuld gaan worden en zullen er sollicitatiegesprekken gevoerd gaan worden. De vacatures moeten voor de zomervakantie opgevuld worden. Het ondersteuningsplatform is op zoek naar een ervaren orthopedagoog, een orthopedagoog met GZ-registratie en een planner.

GMR
Wat besproken tijdens laatste vergadering?

  • Vorige notulen.
  • Formatieplan is goed gekeurd.
  • Leraar LB/LC invoeren op De Wingerd. Stuk goed en duidelijk beschreven.
  • Jaarverslag en jaarrekening goed gekeurd.
  • Vergaderdata.
  • Ouderbetrokkenheid, komen we bij punt 12 op terug.
  • Het contract van Hans Bouwhuis is verlengd tot 1 augustus 2016.

Formatie
Al meer duidelijkheid hierover?
Wanneer zijn welke stappen?

Vrijdag heeft Antwan een vervolggesprek over de formatie met Jos Tax.

Binnen Invitare zijn er behoorlijk wat vacatures ontstaan. Deze vacatures kunnen bij Antwan opgevraagd worden en collega’s kunnen hierop reageren.

Binnen Optimus moeten juist veel mensen weg.

Godette is na de meivakantie gestart met groep 2 op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend.

Vorig jaar is besproken dat er over twee schooljaren 1.6 FTE ingeleverd moest worden. Marco is vorig jaar vertrokken naar de Hartenaas en hierdoor is er vorig jaar 1FTE ingeleverd. Men dacht dat er dit jaar 0,6 FTE ingeleverd moest worden, maar de school moet toch 1.0 FTE inleveren. Dolly heeft aangegeven dat zij aan het einde van dit schooljaar afscheid neemt. Marten staat nog steeds op onze formatie, ondanks zijn baan bij ondersteuningsplatform.

De instroom bij ons op school is op dit moment erg groot, waardoor er nu verder niemand hoeft te vertrekken.

In de meerjarenprognose wordt een groei van het aantal kinderen verwacht. Dus Antwan gaat ervan uit dat er de komende jaren geen personeel weg hoeft.

Wij krijgen als school 1FTE voor de wachtlijst en 1FTE voor de inzet binnen de deskundigenpool. Stel dat er per 1 februari tussentijdse groei komt, dan wordt dit in mindering gebracht op de FTE voor de wachtlijst.

Na volgend schooljaar krijgen we geen FTE meer voor de wachtlijst.

Wat betreft schoonmaakkosten gaan we over ons budget heen.

Reguliere kracht mevrouw Pedro werkt minder uren op school dan Ulrich Paul.

Binnen het team is er een conceptindeling uitgedeeld over de leerlingverdeling binnen de groepen. Hier wordt nu binnen het team naar gekeken. Volgend jaar gaan we starten met JEELO. Hierdoor was het de bedoeling om de collega’s zoveel mogelijk in dezelfde klassen te houden. Het is mogelijk dat er toch wisselingen zullen plaatsvinden, vanwege de uitdaging binnen bepaalde groepen. Volgende week zullen Antwan en Monique in gesprek gaan om de leerlingen en collega’s in te delen. Hierna zullen de personeelsleden ingelicht worden en daarna zal dit naar het team gecommuniceerd worden.

Inger denkt nog na over haar invulling na november, vanwege haar zwangerschap.

Volgend jaar dezelfde taken (met minder mensen)?
Aanpassing nodig betreft taken? (kerst, musical, workshops, speerpunten, etc)

Wat betreft het formatieplaatje zullen de taken van Dolly opgevangen moeten worden. Dolly doet op dit moment geen taken vanuit het taakbeleid, dus collega’s zullen geen taken extra krijgen.

De taken van Dolly zullen door Antwan, Maureen, enz. overgenomen worden.

Voor Antwan zal er in het nieuwe schooljaar meer evenwicht komen binnen zijn taken, doordat de IB-taken voor een groot deel door Monique overgenomen zullen gaan worden.

Binnen het team willen we dit schooljaar nog een keer naar het taakbeleid kijken. Wat willen we behouden en wat kunnen we eraf halen? Dit punt zal dit schooljaar op een teamvergadering terug komen. De workshops kunnen bijvoorbeeld in JEELO overgenomen worden?

We willen binnen de MR nog een keer brainstormen over hoe we meer vorm kunnen geven aan de verschillende culturen binnen onze school. Volgend schooljaar wordt dit in de MR besproken. Feestdagen komen terug in de JEELO projecten, misschien kan dit hieraan gekoppeld worden.

Hoe gaan andere scholen binnen Invitare met de verschillende feesten om? Antwan vraagt dit na bij de andere scholen.

Vakantierooster volgend school jaar
Goedkeuring door MR nodig (al eerder via mail naar ons van Antwan)

Goedgekeurd.

Schoolgids klaar?
Goedkeuring door MR nodig

Nog niet klaar.

Samenwerking met ouders
Hoe denken we over de ouderbetrokkenheid op onze school? Is er behoefte aan meer (geplande) momenten dat ouders binnen de school kunnen komen? Zijn ouders betrokken bij onze MR en GMR? Zijn verbeteringen/aanpassingen nodig op dit gebied? Zo ja, welke?

Ouders: hoe wordt de ouderbetrokkenheid ervaren?

De ouders die ik spreek zijn tevreden over de betrokkenheid. De lijntjes zijn kort, men weet wie men moet aanspreken als het nodig is.

Men spreekt niet echt over de MR. We denken dat ouders niet weten wat MR is.

Hoe kun je de ouders betrekken die minder betrokken zijn?

Ouders meer betrekken bij MR:

Standaard brief wat de MR inhoudt ieder jaar meegeven. Nieuwe brief uitbrengen in het nieuwe schooljaar. Daniëlle zet de oude brief op portaal. Iedereen kijkt hiernaar voor de volgende vergadering.

Korte quotes in Wingerdweetjes zetten. Belangrijk punten van de vergadering in de wingerdweetjes zetten.

Misschien een stand bij rapportavond plaatsen, waarin wat verteld wordt over de MR. Eens bekijken hoe ouders dit bevalt.

Wij zetten op dit moment de notulen van de MR op de website. Sommige scholen hangen deze in de leerkrachtenkamer. De vraag is: Worden deze notulen gelezen? Wat wordt er op de website gelezen. Inger vraag aan Dolly of wij op de website kunnen zien welke artikelen er gelezen worden.

Op andere scholen zit één MR-lid bij een OR-vergadering en één OR-lid bij een MR-vergadering.

OR en MR tijdens rapportavond bijvoorbeeld koffie laten schenken, om wat meer duidelijk te krijgen wat de OR en MR doet.

Hoe krijg je meer ouders binnen de school?

Ouderpanel, bijv. twee ouders per klas. Doormiddel van loting uitgekozen, waardoor er wisselende ouders aanwezig zijn. Een leerlingenraad. Antwan gaat hiermee aan de slag.

Ouders betrekken vanuit Jeelo, waardoor de ouderbetrokkenheid vergroot wordt.

In de mail van de MR komt niks binnen. Inger stuurt een mail naar de MR-mail om te kijken of deze nog werkt.

W.v.t.t.k./rondvraag
Tiny: Wanneer is de evaluatie van de speerpunten? Antwan bekijkt dit.

Daniëlle: Zal ik een lijstje maken met de nieuwe vergaderdata? Ja.

Inger: Daniëlle, Annet, Tiny en Inger blijven in de MR. Tiny en Daniëlle blijven in de GMR.