Notulen MR vergadering – 25 maart 2015

Aanwezig: Antwan, Danielle, Inger, Tiny, Annet, Hans Bouwhuis
Afwezig: –
Notulant: Inger

Opening
Welkom Hans

Mededelingen
Presentatie gekregen van Jos Tax, die staat op het portaal.

Inbreng agendapunten

Ingekomen stukken
2014-11-17 Wingerd Financiën
Formatiebeleid gmr
GMR-A-2015-03-18 concept

Notulen vorige vergadering
15-04-2015 Punt 10 Aanvulling: Daniëlle en Tiny hebben nu een format gekregen, hoe ze een jaarverslag moeten maken. Deze gaan we bij ons op school nu gebruiken.

17-11-2014 Punt 6 Aanvulling: Praktische invulling medicijnprotocol, terug laten komen, in de vergadering. Hoe gaan we om met de invullijsten? In de jeugdhulpverlening geldt dat de medicatie in baxterzakjes op school gegeven moet worden.

Vaststellen notulen
Inger en Danielle moeten nog handtekeningen zetten onder alle eerdere goedgekeurde notulen.

PO 2507/Stromenland
Nieuwe informatie?

Komt de verandering geen splitsing bij meer dan 12 leerlingen in gr1-2 door passend onderwijs of door fusie?

Concept zorgplan (voorheen SWV, nu Stromenland)?

Zorgen vanuit MR over groter wordende klassen in SBO; kunnen we zo nu wel hetzelfde (en meer) bieden dan in het regulier onderwijs (gezien de doelgroep en problematieken)?

Splitsing groep 1-2, bij meer dan 12 kinderen, is een afspraak vanuit het vroegere samenwerkingsverband. In het nieuwe ondersteuningsplatform is hier geen afspraak over. Vanuit Invitare is er een knelpuntenpot. Deze kan ingezet worden als het nodig mocht zijn om bijvoorbeeld een groep te splitsen i.v.m. grootte.

Groot samenwerkingsverband blijft bestaan. De ondersteuningsplatforms zijn voor minimaal twee jaar gevormd. De ambulant begeleiders vanuit cluster 3 en 4 en de ambulant begeleiders uit onze deskundigenpool wil men proberen om zoveel mogelijk aan bepaalde scholen te verbinden.

De ambulant begeleiders doen erg goed hun best om te laten zien wat ze kunnen, omdat na de twee jaar bekeken wordt wie men nodig heeft . Ambulant begeleiders cluster 3 worden minder gevraagd dan ambulant begeleiders cluster 4. Er is gevraagd of de ab-ers van cluster 3 zich willen bijscholen voor cluster 4.

De extra hulp die geboden wordt aan kinderen die extra hulp nodig hebben, moet voortaan in een groeidocument vastgelegd worden. Als scholen een leerling willen aanmelden bij de commissie van toelaatbaarheid , dan hoeft de school dit groeidocument (staat op het portaal)te laten zien en niet nog aparte handelingsplannen enz.

Is er een zorgplan van Stromenland? Deze staat op het Portaal onder stromenland en dan onder platform land van Cuijk.

Tiny en Annet bekijken of ze bij bovenstaande documenten op het Portaal kunnen komen. Kunnen ze deze niet bekijken, dan laten ze dit aan Inger weten.

Er liggen wat zorgen vanuit ouders omdat de groepen groter worden. Er wordt creatief naar oplossingen gezocht. Er moet de komende jaren goed gekeken worden naar de onderdelen waar de zorgen liggen, zodat we goed kunnen bekijken waar we op moeten inspringen.

GMR
Wat besproken tijdens laatste vergadering?

Groot deel wat Hans heeft besproken.

Krimp in Boxmeer wat betreft regulier onderwijs. Er zijn gesprekken met Optimus hierover. De gemeente heeft aangegeven dat er iets moet veranderen. Wat er gaat gebeuren is nog niet bekend.

Peppels en Canadas doen het goed in Boxmeer. Er wordt o.a. geschoven met gebouwen. Er zijn nu 7 scholen. Dit jaar zijn er 84 leerlingen geboren.

Hoe wordt een MR geprofileerd op scholen? GMR en MR is vaak moeilijk om er ouders bij te krijgen. Hoe worden de ouders op de hoogte gebracht? Wij doen de verkiezingen op gekleurd papier. Op iedere school wordt dit anders aangepakt. Annet geeft aan: Op een school hebben ze een jaar lang korte quotes meegegeven aan ouders. Misschien een idee om dit in de wingerdweetjes door te voeren? Of dit te koppelen aan koffieochtend voor ouders. Dit wordt een volgende keer in de MR vergadering besproken. Hoe kunnen we de betrokkenheid van ouders vergroten.

Misschien kinderen betrekken bij het opschrijven van de website. Inplannen in je rooster.

Eetafspraken
Via de mail deze al eerder gekregen en ‘goedgekeurd’. Dolly is hier al van op de hoogte. Ouders zijn ook al op de hoogte gebracht.

Concept schoolgids
Al klaar? Wie maakt deze nu? Inhoud grotendeels hetzelfde gebleven?

Nog niet klaar. Antwan en Dolly maken samen de schoolgids. Goede kritiek vanuit de inspectie op gehad. Heel veel zal hetzelfde blijven en specifieke punten zullen aangepast worden. De schoolgids komt als die af is  naar de MR.

Jeelo
MR informeren

Trudis (groep 3-4) is gaan kijken naar het begrijpend leesonderwijs. Hoe kan dit naar een hoger niveau getild worden? Kennis van de wereld, woordenschat, enz. zijn erg belangrijk hierbij. Kunnen we begrijpend lezen integreren in andere vakgebieden? Dit wordt toegepast bij Jeelo. Invitare werkt al met Jeelo.

A.s vrijdag start de eerste bijeenkomst van de werkgroep Jeelo. Zij gaan kijken hoe we kunnen starten met het integreren van Jeelo volgend jaar op school.

Feestdagen (sinterklaas en kerst) worden niet geïntegreerd in de projecten. Dit is aan de scholen zelf om te bepalen hoe ze dit vorm geven. Deze feestdagen zijn ook meegenomen in de planning, want het project stopt op dat moment. 6 projecten worden er per jaar behandeld.

Vanuit Jeelo is het de bedoeling dat de regie bij de scholen gaat liggen. De scholen kunnen dan samen met organisaties bekijken of ze hierop kunnen aansluiten bijv. de IVN. Aan het einde van het project laten de kinderen bijv. zien wat ze gemaakt hebben, mogen ze iets opvoeren, enz. Hierdoor krijg je een grotere betrokkenheid  van ouders.

We gaan volgend jaar met een oriëntatiejaar beginnen. Wij zijn de eerste SBO school die start met Jeelo.

Formatie
Al meer duidelijkheid hierover?
Wanneer zijn welke stappen?

Er zijn volop gespreken geweest omtrent de formatie.
Er wordt gekeken naar de inkomsten voor de Wingerd en de bedragen per leerling. Deze middelen worden bij elkaar opgeteld. Er wordt met een vast bedrag voor een LB-leerkracht gerekend. Vanuit hier wordt gekeken hoeveel FTE’s er volgend schooljaar mogelijk zijn.

Er is tussen de bedragen te wisselen (wat betreft kosten personeel en methodes). Vaste kosten (gebouw e.d.) blijven hetzelfde. De schoonmaak moet gewoon gedaan worden. Daarom zit WSNS in het gebouw. Hier moet naar gekeken blijven worden.

Wij krijgen per leerling meer geld. SBO is vrij in welke keuzes ze maken (logopedie, psycholoog, enz.).

Op dit moment is er 1FTE boventalligheid.  Volgens de prognoses denkt Hans Bouwhuis dat er over een jaar ruimte komt. In positieve zin wordt er gekeken welke mensen afscheid kunnen nemen .

Als je boventalligheid hebt in je organisatie, dan is het niet mogelijk om een vacature te plaatsen.

De komende jaren denkt men dat het leerlingenaantal stijgt. Niet dat er veel meer kinderen binnen komen, maar in bijv. groep 6 zitten weinig kinderen, waardoor de uitstroom dat schooljaar laag is.

De eerste formatiebespreking is geweest. Hoeveel klassen wil je vullen? Hoeveel personen buiten de klas? Antwan kan nu de verdere invulling gaan bekijken. Antwan wil proberen dat er een aparte IB-er komt, omdat hij vindt dat de directeur en IB-er niet samengaan. Ligt er verder nog ruimte voor Daniëlle voor taken binnen het ondersteuningsplatform? Hier wordt nu naar gekeken.

Grote groep 1-2.
Na de meivakantie wordt de RT terug geschroefd. De kinderen van groep 2 worden door Godette in een aparte groep begeleid in de ochtenden.

Bij ons op school is er dit jaar een grote instroom in de kleutergroep. In het kader van passend onderwijs, werd er verwacht dat de kinderen die normaliter naar het SO gingen naar het SBO zouden komen, waardoor er meer kinderen naar het SBO zouden komen. Men had verwacht dat dit pas over een aantal jaren te merken zou zijn.

Wij krijgen als school 2FTE voor het opvangen van boventalligheid en opvangen van de wachtlijsten.

Veranderingen cao
Welke veranderingen zijn op komst?
Minder lange werkweken en minder vakantiedagen voor teamleden?
Zijn deze verplicht of mag je hier je eigen invulling aan geven?
Stichtingsniveau of schoolniveau?
Professionalisering en duurzame inzetbaarheid?

Er is nog veel onduidelijkheid omtrent de punten hierboven. De vragen kunnen richting Jos Tax gesteld worden. Binnen Invitare werkt men al langer met het taakbeleid. Er waren vorige week nog stichtingen bij die geen rekening hielden met de dagen (bijv. feestdagen enz.)

Als er veranderingen komen wordt dit op stichting- en schoolniveau besproken. Dit zal dan nog terug komen in de GMR en MR.

Hoe er invulling aan wordt gegeven zal nog bekeken worden.

Zie powerpoint Antwan. Antwan zet deze op het Portaal bij de MR.

Vakantierooster volgend school jaar
Al bekend? Ivm goedkeuring door MR

Advies van de provincie is het schoolrooster. We gaan alleen de zomervakantie een week naar voren i.v.m. de vierdaagse. Antwan mailt deze naar Inger. Inger zet hem op het portaal. Dit jaar verandert er niks aan de vakantiedagen voor leerkrachten. Als er wel iets verandert wordt dit op tijd doorgegeven.

W.v.t.t.k./rondvraag

Sluiting