MR

Algemeen

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR). Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht.

Onze school heeft een bevoegd gezag of een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school.

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit twee geledingen:

 • 2 vertegenwoordigers van de ouders.
 • 2 vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

Het schoolbestuur overlegt met de MR over belangrijke schoolzaken zoals:

 • De besteding van geld en gebouwen;
 • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • De manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten;
 • Het kiezen van de lesmethoden voor de vakken; ?
 • Verbeteringen in het onderwijs.

Wanneer een ouder de MR verlaat, zal er een nieuwe ouder dmv verkiezingen gekozen worden.

Vergaderingen MR

De MR komt zes keer per jaar bijeen voor overleg. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De vergaderdata vindt u in de jaarkalender. De agenda en de notulen van de vergaderingen liggen bij de administratie en zijn op de website terug te lezen.

De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten:

 • Instemmingsrecht
 • Adviesrecht

Instemmingsrecht

 • Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld: het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp bij de school.

Adviesrecht

 • Het schoolbestuur moet in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen – het samengaan met een andere school – en het aanstelling- en ontslagbeleid van het personeel.

Via de medezeggenschapsraad kunt u uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen.

Samenstelling MR huidig schooljaar

Vertegenwoordiging van de ouders:

Door op de foto te klikken wordt u doorgelinkt naar het mailadres van de medewerker en kunt u een e-mail verzenden.

Vertegenwoordiging van het team:

Voorzitter                                                                            Secretaris