De methodes

Om te komen tot de kerndoelen voor het basisonderwijs gebruiken wij verschillende methodes. Deze worden regelmatig vervangen om te blijven voldoen aan de hedendaagse eisen.

In onderstaand overzicht kunt u zien welke methodes wij gebruiken.

Er wordt op onze school intensief gewerkt aan de methode ‘De Vreedzame School’.

Het centrale thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. De doelstelling van het programma is echter breder: de school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. En we bereiden onze leerlingen voor op het leven in een democratische samenleving, en stimuleren actief burgerschap.

-Dit zijn de doelen van het programma:Verandering van de schoolcultuur in de richting van de school als een democratische gemeenschap. De leerling krijgt een stem, en iedereen heeft de kans om mee te denken en zich verantwoordelijk en betrokken te voelen.

-Vergroting van sociale competentie, en met name van vaardigheden in conflictoplossing, bij leerlingen, personeel en ouders.

-Verantwoordelijkheid vergroten van kinderen voor het klimaat in school en klas.

-Verbetering van het groepsklimaat; betere relaties binnen de groep, respect en waardering voor verschillen.

logo-jeelohttp://www.jeelo.nl

Jeelo (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur, Techniek, Kunstzinnige oriëntatie, EHBO en Verkeer)

Jeelo is methodevervangend voor de hierboven genoemde vakgebieden. Voor groep 1-2 is taal en rekenen ook gereed, op termijn komt dit ook beschikbaar voor groep 3 t/m 8. Daarnaast is het begrijpend luisteren en het begrijpend lezen onder de naam “Bronnengebruik” ontwikkeld. Hiervoor zitten we als school in de fase van uitproberen om helder te krijgen of deze leerlijn passend is of wordt voor de kinderen van onze school.

Jeelo staat voor Je eigen leeromgeving.

Jeelo is methodevervangend voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer. Voor groep 1-2 is taal en rekenen ook gereed, op termijn komt dit ook beschikbaar voor groep 3 t/m 8. Ondanks dat de keuze voor Jeelo is gemaakt willen we de ontwikkelingen van en de ervaringen met de onderdelen taal en rekenen afwachten voordat we een keuze maken om ook deze vakgebieden te integreren in de aangeboden projecten. Dit doen we middels de ervaringsspiraal om zo via pilots te ontdekken of het aangebodene past bij wat onze kinderen nodig hebben.

Al deze inhouden worden in 12 verschillende projecten aangeboden te weten: Omgaan met elkaar – Het maken van je eigen product – Leren voor later – Zorgen voor dieren – Beleven van onze planeet – Veilig in het verkeer – Omgaan met geld – Zorgen voor jezelf en voor de anderen – Leren van personen van vroeger – Inrichten van je eigen omgeving – Omgaan met natuur – Veilig helpen.

In een cyclus van twee schooljaren worden deze 12 projecten aangeboden en zijn daarmee kerndoeldekkend voor de vakgebieden die hierboven genoemd staan.

Alle projecten zijn gebaseerd op 3 pijlers:

 • Samen leven

De projecten van Jeelo zorgen voor interactie tussen de school en de omgeving buiten de school. De leeromgeving is dus niet alleen de school zelf, maar ook de samenleving. Dit vergroot de betrokkenheid van de leerling en dat is de voorwaarde voor echt en zinvol leren. Input van maatschappelijke organisaties is daarmee een belangrijke meerwaarde voor Jeelo.

 • Samen werken

De tweede pijler is Samen werken – met spatie -. Hierbij gaat het erom dat leerlingen samen aan een resultaat werken tijdens een project. Daarvoor heeft de leerling niet alleen de competentie samenwerken – zonder spatie – nodig, maar ook competenties als zorgen, maken, onderzoeken, presenteren, leren en bewegen. Leerlingen leren afspraken maken, onderhandelen, taken verdelen, luisteren naar ideeën en kennis van anderen en elkaar feedback geven en ontvangen. Dat zijn vaardigheden die hen helpen bij het leven in de 21e eeuw: de 21st century skills.

 • Zelfstandig leren

De derde pijler van Jeelo is Zelfstandig leren. Hierbij is het individuele leerresultaat van de leerling het uitgangspunt. Het gaat om een continue ontwikkeling, een doorgaande leerlijn. ‘Leren leren’ staat hierbij centraal, waarbij er aandacht is voor verschillen in leerstijlen en differentiatie.

De uitdagingen voor de kinderen van De Wingerd bij het beleven van de 12 projecten zijn:

 1. Ontwikkel jezelf.
  Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling;
 2. Neem zelf verantwoordelijkheid.
  Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn en de welvaart van zichzelf;
 3. Wees maatschappelijk betrokken.
  Leerlingen voelen zich betrokken bij het welzijn en de welvaart van iedereen;
 4. Gedraag je ecosysteembewust.
  Leerlingen voelen zich betrokken bij het behoud van onze planeet;
 5. Wees informatiedeskundig.
  Leerlingen voelen zich betrokken bij het zorgvuldig gebruik van informatiestromen;
 6. Werk duurzaam samen.
  Leerlingen voelen zich betrokken bij duurzame organisaties.

Om verschillende redenen denken we dat de manier van werken binnen Jeelo past bij SBO de Wingerd. Belangrijk is bijvoorbeeld dat Jeelo er van uit gaat dat elke leerling zich permanent ontwikkelt. Het tempo waarin verschilt per individu. Die ontwikkeling stopt niet na de schoolloopbaan. De ene leerling zal dus zich verder kunnen ontwikkelen dan een andere leerling binnen een bepaalde periode. De ene leerling zal dus verder zijn dan een andere leerling aan het einde van de basisschoolloopbaan.